GFD080: Bush, rear, crankshaft damper, Phantom 2 series K2B on

Bush, rear, crankshaft damper, Phantom 2 series K2B on

GFD080

Back...