GCC020: Shim, bigend, Phantom 1 & Phantom 2, up to N2

Shim, bigend, Phantom 1 & Phantom 2, up to N2

Part Code
GCC020
R-R Code
E76647/9
Price
£21.66
GCC020

Shim, bigend, Phantom 1 & Phantom 2, to 12PY in ser P2